bayan escort
escort bayan
Bugun...Beykoz belediyesi sizin kafanız iyimi siz kimi uyutuyorsunuz

Haber ajansımız 01/02/2021 tarihinde yayınladığımız haberin başlığı 2013 yılında Beykoz belediyesi toplam; 326.025,-TL tutarında kamu zararına uğratıldı yayınladığımız haberden sonra bakınız. Beykoz belediyesi bizlere nasıl cevap verdi. Sayıştay raporunu iyi okuyunuz.

facebook-paylas
Güncelleme: 03-03-2021 21:01:56 Tarih: 03-03-2021 18:08

Beykoz belediyesi sizin kafanız iyimi siz kimi uyutuyorsunuz

https://www.izcihaberajansi.com/2013-yilinda-beykoz-belediyesi-toplam-326-025-tl-tutarinda-kamu-zararina-ugratildi/10876/

 

Beykoz belediyesini 2013 yılında 38 öğrencinin Beykoz belediyesinin 326.025 TL zarara uğratıldığından dolayı Sayıştay raporlarında açık net belirtilmiştir. izcihaberajansi.com olarak bu konuyla ilgili olarak kamu oyunu sağlıklı bilgi ve haber sunmak için Beykoz belediyesine bilgi edinme kanunu kapsamında CİMERE dilekçe sunulmuştur. Beykoz belediyesi tarafından dilekçeye nazaran verilen cevap tamam ile kargaların güleceği dilekçemizde 01/02/2021 tarihli haberimizde 2013 yılı olarak üstüne basa basa ifade ettiğimiz halde Beykoz belediyesi kaçamak cevap vererek 2014 yılında ilgililer hakkında berat kararı verilmiştir. Diyerek bizlere fakat 2013 yılındaki ilgili konuları saklamak ve yok etmek için sahte belge düzenlemiştir bu konuda izcihaberajansi.com olarak suç duyurusunda bulunacağımızı bizler özellikle 2013 yılının bilgisini istedik 2013 yılında ceza verildiği açık net Sayıştay raporunda görünmektedir. Beykoz belediyesi siz kimle dalga geçiyorsunuz. Beykoz belediyesi evrakta sahtecilik suçu işliyor burada Beykoz belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısı ve sosyal işler müdürü suç işliyorlar bu üçü bu yanlışlığı derhal düzeltilmesini talep ediyoruz şayet düzeltilmeyecekse bu konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı Beykoz belediyesine izcihaberajansi.com olarak hatırlatırız.

 

BEYKOZ BELEDİYESİ 2013 YILINDAKİ BİLGİYİ NEDEN  GİZLİ TUTUYOR

 

Beykoz belediyesi 2013 yılında AKP belediyesi olduğundan şuan ki belediyenin de AKP olduğundan kendi açıklarını kaçamak cevaplar vererek karşısındaki kişileri de saf gözüyle görerek böyle cevaplar vermekteler bizler izcihaberajansi.com olarak Beykoz belediyesine herkesi uyutursunuz ama izcihaberajansını uyutamazsınız 2013 yılına ait haberimizin içeriliğindeki Sayıştay raporunda da 2013 yılında Beykoz belediyesinin cezalandırıldığını açık net okunmaktadır.

 

                                                                                   

 BEYKOZ BELEDİYESİNİN CEVABI   

AŞAĞIDAKİ SAYIŞTAY  RAPORUNU İYİ OKU   BEYKOZ BELEDİYESİ 2013 YILINA DİKKAT ET 2014 YILI BERAT ETTİ DENİLİYOR BEYKOZ HALKINA BUNUN CEVABINI VERİN  SUÇ İŞLİYORSUNUZ.

                                                                                SAYIŞTAY KARARI

 

Konu: Belediye bütçesinden özel üniversitede eğitim gören öğrencilerin eğitim bedellerinin karşılanması

4-212 sayılı ilamın 32 inci maddesiyle; ... Üniversitesi'nde eğitim gören 38 öğrencinin eğitim bedellerinin tamamının ya da bir kısmının Belediye Bütçesinden ödenmesi sonucu ...-TL’ye verilen tazmin hükmünün, 27.09.2016 tarih ve 42183 tutanak sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararının 5. maddesi ile tasdikine karar verilmiştir.

İlamda muhasebe yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... ile harcama yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... aynı mahiyetteki temyiz dilekçelerinde özetle;

İlamın 7. Maddesi için yapılan açıklamaların bu madde için de geçerli olduğu, ayrıca Temyiz Kurulu Kararında Yönetmelikte öğrencilere yapılacağı belirtilen yardımın doğrudan Üniversiteye yapıldığının belirtildiği, ödemenin doğrudan eğitim kurumuna yapılmış olmasının, eğitim yardımının öğrencilere yapıldığı gerçeğini değiştirmediğini, yardımın %75, %50, %25 gibi oranlarda belirlenmiş olmasının, öğrencilerin gelir durumunun araştırılarak işlem yapıldığının göstergesi olduğunu, Sayıştay 5. Dairesi Beykoz Belediyesinin 2014 yılı hesabı ile ilgili olarak yükseköğrenim öğrencilerine yapılan yardım konusunda beraat kararı verdiğini, bu kararlar yapılan yardımların mevzuata uygun olduğunu gösterdiğini.

Ayrıca; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda ikametgah kavramı yerine yerleşim yeri kavramının getirildiğini, Kanunun 19. maddesinde “ Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir” denildiğini, kanun koyucunun belediye hizmetlerinden yararlanmada yerleşim yeri şartını öngörmüş olsa idi, bunu açıkça belirtmesi gerektiğini, Kanunun ilgili maddeleri irdelendiğinde; ... İlçesi sınırları içinde ikamet etmese dahi ... ilçesinde “oturduğu, bulunduğu ve ilişiği olduğu” takdirde hemşeri hukuku çerçevesinde bu hizmetlerden yararlandırılmasının mümkün olduğunu,

Yukarıda açıklanan gerekçelerle Temyiz Kurulu ilamının kanuna aykırılık nedeni ile düzeltilmesini talep etmişlerdir.

Başsavcılık mütalaasında;

“Daire kararında 32 nci maddeyle ilgili olarak özetle, ... Üniversitesinde eğitim gören 36 öğrencinin eğitim bedellerinin tamamının ya da bir kısmının ... Belediyesi bütçesinden karşılanması sonucunda neden olunan toplam; 326.025,-TL tutarındaki kamu zararının ilamda belirtilen sorumlulara müştereken ve müteselsildi işlenecek faiziyle birlikte Ödettirilmesine karar verildiği görülmektedir.

Karar Düzeltme dilekçesinde özetle; 7 nci madde için yapılan açıklamaların bu madde için de aynen geçerli olduğu belirtilerek Temyiz Kurulu Kararının kanuna aykırılık nedeniyle düzeltilmesi ve beraat kararı verilmesi talep edilmektedir.

Sorumlunun Karar Düzeltme talep dilekçesinde ileri sürmüş olduğu hususlar, daha önce hem Daire yargılamasında hem de Temyiz Kurulu yargılamasındaki dilekçesinde ileri sürmüş olduğu açıklamalara benzer hususlar olduğu anlaşılmakta olup, sorumlunun bu iddialarına hem Savcılığımızın karşılamalarında hem de yargılama sırasında konuyla ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve konu tüm yönleriyle hem Daire hem de Temyiz Kurulu İlamına derç edilmiştir.

Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunumun 14 ve 15 inci maddelerinde, belediyenin giderleri aynı Kanunun 60 ncı maddesinde sayılmıştır. Belediye bütçesinden yapılacak harcamaların öncelikle mahalli ve müşterek ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olması gerekmektedir. 5393 sayılı Kanunda Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin öğlenim ini sağlamak belediyenin görevleri arasında gösterilmediği gibi özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve Öğretim giderleri de belediyelerin yapabileceği giderler arasında yer almamaktadır.

Ayrıca, 5102 sayılı Kanun hükümlerine göre de belediyelerin yükseköğrenim öğrencilerine burs ve kredi verebilmesi mümkün değildir. Belediyeler ancak ilgili mevzuatları gereği burs ve kredi verilmesini öngördükleri yükseköğrenim Öğrencilerini Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirebilirler.

Diğer taraftan, yapılan bu yardımlar ... Belediyesi Eğitim Yardımı Yönetmeliği hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir. Dolaysıyla, ... Belediyesi bütçesinden yapılan bu yardım harcamaları, 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü gereği, mevzuatında öngörülmediği halde Ödeme yapılması anlamında olduğundan kamu zararını oluşturmaktadır.

Bu itibarla, sorumluların karar düzeltme taleplerinin reddi yönünde karar verilmesi uygun olur.” Denilmiştir.

Duruşma talebinde bulunan ... (muhasebe yetkilisi), duruşmaya katılma talebi Temyiz Kurulunca kabul edilen ... (belediye başkanı) ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

Gereği Görüşüldü

... Üniversitesi'nde eğitim gören 38 öğrencinin eğitim bedellerinin tamamının ya da bir kısmının Belediye Bütçesinden ödenmesi sonucu ... TL’ye verilen tazmin hükmünün, 27.09.2016 tarih ve 42183 tutanak sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararının 5. maddesi ile tasdikine karar verildiği görülmüştür.

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15 inci maddelerinde, belediyelerin giderleri de aynı kanunun 60 ıncı maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, belediye bütçesinden yapılan harcamanın öncelikle mahalli müşterek bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik olması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde sayılan görev ve sorumluluklar arasında bulunması ve aynı Kanun'un 60 ıncı maddesinde sayılan giderler arasında yer alması gerekmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre özel okullarda eğitim gören öğrencilerin öğrenim görmesini sağlamak, belediyenin görevleri arasında gösterilmediği gibi, özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim giderleri de belediyelerin yapabileceği giderler arasında yer almamaktadır.

Diğer taraftan; 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’un “Burs ve kredilerin verilmesi” başlıklı 2 nci maddesinde;

“Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs-kredi verebilir.

Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tâbi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları (…) (1) birinci fıkrada belirtilen yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar; ilgili mevzuatları gereği burs, kredi verilmesini öngördükleri yüksek öğrenim öğrencilerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirirler.” denilmektedir.

Yukarıdaki madde metninin ikinci fıkrasının ilk halinde yer alan “ … (belediyeler hariç) …” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 20/11/2008 tarihli ve E.: 2004/24, K.: 2008/165 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi iptale ilişkin gerekçeli kararında; “(…) Öte yandan, dava konusu kurallarla çeşitli kurum ve kuruluşlarca verilen burslarda, mükerrerliğin önlenmesi; adil ve dengeli bir dağılım sağlanarak daha çok sayıda öğrenciye ulaşılması amacıyla, burs ve kredilerin tek elden verilmesi esasına dayanan bir sistem oluşturulduğu, ancak belediyelerin bundan istisna tutulduğu anlaşılmaktadır. Hukukun üstünlüğü esasını benimseyen bir devlette, genel kurala bu tür bir istisna getirilebilmesi için işin doğasından veya ayrıcalık tanınanların özel durumlarından kaynaklanan zorunluluklar bulunması gerekir. Aksi halde, yasama yetkisinin kullanılmasında, hizmetin gereği değil, yasa koyucunun hukuk sınırlarını aşan öznel iradesi belirleyici olur. Böyle bir durumu ise eşitlik temelinde, adil bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdürmekle yükümlü olan hukuk devleti anlayışı ile bağdaştırma olanağı bulunmadığından belediyelerin, dava konusu düzenleme ile getirilen yeni sistemin dışında tutulması Anayasa'nın hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.” denilmektedir.

Yukarıdaki Anayasa Mahkemesi kararı gereği belediyelerin yükseköğrenim öğrencilerine burs, kredi verebilmesi mümkün değildir. Belediyeler ancak ilgili mevzuatları gereği burs, kredi verilmesini öngördükleri yükseköğrenim öğrencilerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirebilirler. Diğer taraftan; ilgili öğrencilere belirtildiği şekilde eğitim yardımında bulunulmuş olması, aynı zamanda ... Belediyesi Eğitim Yardımı Yönetmeliği hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir.

... Belediyesi Eğitim Yardımı Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; bu Yönetmeliğin ... Belediyesi sınırlan içerisinde ikamet eden ve yine ... Belediyesi sınırları içerisindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim veya İstanbul ilinde bulunan üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğretimi alan yardıma muhtaç ailelerin öğrencileri ile şehit çocuğu, yetim, öksüz ve özürlü (engelli) öğrencileri kapsadığı,

5 inci maddesinde; öğrencilere tahsis edilecek eğitim yardımlarının bütçe imkanları ve ... İlçesi sınırları içindeki öğrenci sayısı dikkate alınarak "Eğitim Yardımı Değerlendirme Komisyonu" tarafından belirleneceği ve Belediye Başkanının uygun görüşü ile kesinleşeceği,

6 ncı maddesinde; eğitim yardımı kontenjanları ve müracaat tarihlerinin, ilan, afiş. pankart, basın yayın araçları ve internet yoluyla okul, öğrenci ve ailelerine duyurulacağı,

7 inci maddesinde; her kademedeki öğrenci burslarının, ödenek imkanları doğrultusunda, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Komisyonu" tarafından belirleneceği ve Belediye Başkanının onayı ile kesinleşeceği,

9 uncu maddesinde; eğitim yardımı için müracaat eden öğrencilerden; İlköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler için; Ailesinin ... Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması, ... Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilköğretim veya ortaöğretim okullarında okuyor olması ve İhtiyaç sahibi olması şartlarının aranacağı,

Üniversitede okuyan öğrenciler için; öğrencinin veya ailesinin ... Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olması, İstanbul il sınırları içerisindeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimi görmesi ve ihtiyaç sahibi olması şartlarının aranacağı,

11 inci maddesinde; eğitim yardımı başvurularında istenilecek belgelerin; form dilekçe, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi, aile gelir beyanı ve öğrenim görülen okul ve öğretim kurumlarından alınacak öğrenim belgelerinden oluştuğu,

12 inci maddesinde; "Eğitim Yardımı Değerlendirme Komisyonu"nun Belediye Başkanının olurlarıyla, bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, birim amirlerinin arasından görevlendirilmiş toplam beş kişiden oluşacağı,

13 üncü maddesinde; "Eğitim Yardımı Değerlendirme Komisyonu"nun görev ve yetkilerinin,

a) Eğitim yardımı müracaat şartlarını, süresini ve ödeme şeklini belirleyerek karar altına almak ve ilan etmek.

b) Eğitim Yardımı verilecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenmesini sağlayacak "Öğrenci Bilgi Değerlendirme Formu"nu hazırlamak.

c) İlgili Makamlara sunulmak üzere, bütçe imkanları doğrultusunda asgari ve azami olmak üzere eğitim yardımından yararlandırılacak öğrenci sayılarını ve eğitim yardımı miktarlarını belirlemek.

d) Eğitim yardımı kontenjanlarını esas alarak en çok ihtiyaç sahibi öğrencilerden başlamak üzere, eğitim yardımı başvurularım bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelemek, eğitim yardımı alması yerinde bulunan öğrencileri belirlemek ve elverişli araçlarla duyurmak.

e) Eğitim yardımı verilmesi sisteminin gerektirdiği, birimler arası koordinasyonu sağlamak olduğu,

16 ncı maddesinde; Eğitim Yardımı almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılacağı ve eğitim yardımı numarası verileceği belirtilerek eğitim yardımının kapsamı, kontenjanı, duyuru şekli, yardım miktarı, öğrencilerden aranacak nitelikler, yardımdan yararlanmak için yapılacak başvuru şekli, istenecek belgeler, Eğitim Yardımı Değerlendirme Komisyonunun kuruluş şekli, Komisyonun görev ve yetkileri ve eğitim yardımının kayıt altına alınması kuralları ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, bu düzenlemeler arasında özel üniversitelerde okuyan öğrencilerin eğitim öğretim bedelinin karşılanmasına cevaz veren bir hükme yer verilmemiştir.

Yönetmeliğin zikredilen hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, Yönetmelikte belirtilen eğitim yardımının Devlete ait ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ya da üniversitelerde okuyup Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşıyan öğrencilere burs veya harçlık niteliğinde yapılan ödemelerle sınırlı olduğu anlaşılmakta olup, eğitim yardımı için konulan ödeneğin özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin eğitim bedellerinin karşılanması için kullanılması mümkün değildir. Yine anılan Yönetmelikte yardımın öğrencilere ödeneceği belirtildiği halde, bahse konu ödemelerin sözü edilen üniversiteye yapılmıştır. Ayrıca Yönetmelikte öngörülen kurallara uyulmadığı için eğitim yardımı ödemesi yapılan öğrencilerin hangi kriterlere göre seçildiklerinin de ilgili dosyaların incelenmesinden anlaşılamamaktadır. Öğrencilerin dar gelirlilik durumu da, resmi belgelerle ispat edilmiş değildir.

Sorumlu dilekçesinde; vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin, öğrenim bedeli ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldıkları gerçeğinden hareketle bu öğrencilerin yardıma muhtaç sayılamayacakları yönündeki bir çıkarsamanın gerçeklikle ilgilisi bulunmadığını, yardımın %75, %50, %25 gibi oranlarda belirlenmiş olmasının, öğrencilerin gelir durumunun araştırılarak işlem yapıldığının göstergesi olduğunu ifade etse de ekli belgeler arasında öğrencilerin gelir durumunu gösteren veya muhtaç olduğuna dair bir karineye rastlanamamıştır.

Bu itibarla, 27.09.2016 tarih ve 42183 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının 5. Maddesinde ( 212 sayılı ilamın 32. maddesini tasdik eden) KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA, (Üye ...’nün aşağıda yazılı karşı oy gerekçesine karşı) oyçokluğuyla,

Karar verildiği 07.02.2018 tarih ve 44054 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.Karşı oy gerekçesi

Üye ...’nün karşı oy gerekçesi;

... Üniversitesi'nde eğitim gören 38 öğrencinin eğitim bedellerinin tamamının ya da bir kısmının, Belediye Bütçesinden ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesi ile verilen tazmin hükmünün tasdiki yönündeki, 42179 tutanak sayılı Sayıştay Temyiz Kurulu Kararının ‘Karar düzeltilmesi’ yoluyla görüşülmesi için sorumluların müracaat ettikleri anlaşılmaktadır.

Yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, kredi ve nakdî yardım verilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkartılan 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun’un “Burs ve kredilerin verilmesi” başlıklı 2 nci maddesinde; “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs-kredi verebilir” denildikten sonra devamında, yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdî yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamayacak kurumlar tadat edilmiş, ancak bu kurumlar arasında belediyelere yer verilmemiştir. Aynı Kanunun “Diğer kuruluşlarca yapılacak işlemler” başlıklı 3. maddesinde de “Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra belediyeler tarafından, yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdî yardım yapılması halinde, yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadarlık süre için verildiğine ilişkin bilgiler üçer aylık dönemler itibarıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilir” denilerek belediyelere, öğrencilere verdikleri burs ve yardımları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Her ne kadar kanunun 2. maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ … (belediyeler hariç) …” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 20/11/2008 tarihli ve E.: 2004/24, K.: 2008/165 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ise de yukarıda zikredilen 3. maddede bir değişikliğe gidilmemiştir. Yani mevcut durumda Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçesi dışında, belediyelerin yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermesini yasaklayan bir mevzuat düzenlemesi bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçesinin bağlayıcılığına gelince, Anayasamızın 153’üncü maddesinin son fıkrasına göre “Anayasa Mahkemesi kararları... yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar”. Ancak AYM’nin norm denetimine ilişkin karar gerekçelerinin bağlayıcılığı konusu literatürde tartışmalıdır. AYM kararlarının gerekçe kısmında, kanunun Anayasanın hangi maddesine, nasıl aykırı olduğu açıklanmaktadır. Anayasa Mahkemesi de 14.12.2006 tarih ve K.2006/40 sayılı Kararında;

“Başta yasama organı olmak üzere yasama ve yürütme, kararların yalnız sonuçları ile değil, bir bütünlük içinde gerekçeleri ile de bağlıdır. Gerekçeleriyle birlikte kararlar, yasama işlemlerini değerlendirme ölçütlerini içerirler ve yasama etkinliklerini yönlendirme işlevi de görürler. Bu nedenle, yasama organı düzenlemelerde bulunurken, iptal edilen yasaya ilişkin kararların sonuçları ile birlikte gerekçelerini de göz önünde bulundurmak zorundadır” diyerek, kararların gerekçelerinin bağlayıcılığı hususunda, yasama ve yürütme organını zikretmiş, yargı organlarını bağlaması hususunu ise meskut geçmiştir. Bunun bilinçli bir tercih olduğu açıktır. Zira, Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesine yargı organları için bağlayıcılık gücü atfedilmesi, Anayasa Mahkemesinin, diğer yargı organlarına emir ve talimat verebileceği anlamına gelir. Böyle bir durum, yargı organlarının her konuyu Anayasa Mahkemesinin yorumladığı şekilde yorumlamasını zorunlu kılar ki mevzuatta böyle bir hüküm yoktur. Aksine Anayasamızın 138. maddesinde “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” denilmektedir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi diğer mahkeme kararların temyiz mercii de değildir. Bu nedenle belediyelerin yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermesi hususunda hüküm verirken Anayasa Mahkemesi kararı tazmin hükmünün gerekçesi olmamalıdır.

Sorumlular yardımın %75, %50, %25 gibi oranlarda belirlenmiş olmasının, öğrencilerin gelir durumunun araştırılarak işlem yapıldığının göstergesi olduğunu, sözlü savunmalarında da bu öğrencilerin ihtiyaç sahipliği konusunda gerekli bilgi ve belgenin belediyede bulunduğunu ancak kendileri görevde bulunmadıkları için bu belgelere ulaşamadıklarını ifade etmişlerdir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Hemşehri Hukuku başlıklı 13 üncü maddesinde de, hemşehrilerin, belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları olduğu belirtildikten sonra, aynı Kanunun 14 üncü maddesinde, belediyenin mahalli, müşterek nitelikte olmak şartıyla sosyal hizmet ve yardım yapabileceği hüküm altına alınmış ve belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının belediye sınırlarını kapsadığı, 60. maddesinde de belediyenin giderleri arasında, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlara da yer verildiği görülmektedir.

Her ne kadar belediyece çıkartılan yönetmeliğin lafzına aykırı olan uygulamalar yapılmış ise de, dar gelirli, yoksul ve muhtaçlara yardım etmek belediyenin asli görevlerindendir. Bu itibarla duruşma sırasında sorumluların sözlü ifadelerinde belirttikleri, bu yardımların öğrencilerin ihtiyaç sahipliği konusunda gerekli araştırma yapılarak verildiği, buna ilişkin belgelerin belediyede bulunduğu, ancak kendileri görevde bulunmadıkları için bu belgelere ulaşamadıkları şeklindeki açıklamaları dikkate alınarak, yardımlardan yararlananların muhtaçlık durumu değerlendirilmek üzere karar düzeltme talebinin kabul edilmesi gerekir.

izcihaberajansi.com

 Etiketler :

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER BEYKOZ HABERLERİ Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI